ZASADY DZIAŁANIA

Kancelaria świadczy pomoc prawną na rzecz klientów będących osobami fizycznymi, jak i podmiotami gospodarczymi. Celem pomocy prawnej jest ochrona prawna ich interesów.

 

Zawód adwokata jest zawodem zaufania publicznego, a zgodność jego wykonywania z przepisami prawa oraz z Zasadami Etyki Zawodowej poddana jest nadzorowi samorządu zawodowego i odpowiedzialności dyscyplinarnej przed jego organami. Pomoc prawną w kancelarii świadczą jedynie osoby uprawnione do wykonywania zawodu adwokata, wpisane na listę adwokatów.

 

Czynności zawodowe wykonywane są przez adwokatów przy zachowaniu pełnej niezawisłości od wpływów zewnętrznych, zaś reprezentowanie interesów klienta opiera się na jego zaufaniu do wybranego prawnika. Adwokaci obowiązani są zachować w tajemnicy wszystko, o czym dowiedzieli się w związku z udzieleniem pomocy prawnej, a ten obowiązek nie jest ograniczony w czasie.