OFERTA

Kancelaria adwokacka Sosnowskilegal w ramach obsługi prawej firm transportowych oferuje:

 • sporządzaniem projektów i opiniowaniem wszelkiej dokumentacji powstałej przy realizacji usług spedycji i przewozu, w szczególności ogólnych warunków umów przewozu, spedycji, i innych umów regulujących zobowiązania stron,
 • doradztwem w zakresie bieżących problemów powstałych na gruncie stosowania przepisów dotyczących branży transportowej w obrocie krajowym, jak i międzynarodowym,
 • doradztwem w zakresie wyboru odpowiedniego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej przewoźnika (OCP),  ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej spedytora (OCS),
 • doradztwem w zakresie stosowania przepisów prawa pracy i ustawy o czasie pracy kierowców,
 • sporządzanie opinii prawnych dotyczących zatrudniania pracowników, w tym reguł czasu pracy kierowców, metod obliczania wynagrodzenia, wykonywania przewozów poza granicami Polski, przewozu towarów wartościowych i niebezpiecznych itp.
 • windykacją i dochodzeniem wierzytelności z tytułu wykonanych usług przewozu i spedycji wobec kontrahentów krajowych i zagranicznych,
 • reprezentacją w postępowaniach reklamacyjnych i sporach sądowych dotyczących ustalenia odpowiedzialności spedytora i przewoźnika w związku z nienależytym wykonaniem umowy, w szczególności z tytułu wyrządzenia szkody podczas realizacji umowy spedycji i przewozu,
 • reprezentacją w postępowaniach likwidacyjnych i sporach sądowych przeciwko ubezpieczycielom o wypłatę odszkodowań z tytułu uszkodzenia towaru lub jego zaginięcia,
 • reprezentacją w postępowaniach administracyjnych i sądowo-administracyjnych przed organami publicznymi w sprawach z zakresu transportu drogowego, w szczególności w zakresie uzyskania licencji, zezwoleń, odwołań od kar administracyjnych;
 • wykonywaniem ogólnych audytów w przedsiębiorstwach spedycyjnych i transportowych w zakresie posiadania dokumentacji wymaganej przez obowiązujące przepisy prawa, prawidłowości stosowania przepisów, oraz wprowadzenia rozwiązań minimalizujących ryzyko i odpowiedzialność przedsiębiorcy;
 • prowadzenie postępowań przed organami administracji publicznej, w tym przed Wojewódzkimi Inspektorami Transportu Drogowego oraz przed Głównym Inspektorem Transportu Drogowego

Kancelaria specjalizuje się w obsłudze prawnej firm transportowych w sprawach cywilnych oraz karnych związanych z wypadkami samochodowymi, reprezentację kierowców za jazdę po alkoholu oraz pod wpływem narkotyków.

Służymy naszym klientom pomocą nie tylko w zakresie porad prawnych z prawa transportowego oraz prawa przewozowego, ale też organizując specjalnie dla nich szkolenia pozwalające pewniej poruszać się w tej branży i działać zgodnie z wszelkimi jej regulacjami. Zapraszamy do kontaktu w celu ustalenia specyfiki problemu z zakresu prawa transportowego lub prawa przewozowego, z jakim się Państwo zmagają i wspólnego poszukiwania jego optymalnego rozwiązania.