Nakładanie kar przez Inspekcję Transportu Drogowego – jak się odwołać?

Wysokość maksymalna kar za niewłaściwy transport odpadów.
7 marca 2018
Windykacja na koszt dłużnika w transporcie.
25 listopada 2018
Show all

Inspekcja Transportu Drogowego została powołana do kontroli przestrzegania przepisów w zakresie przewozu drogowego wykonywanego pojazdami samochodowymi oraz przestrzegania przepisów ruchu drogowego przez kierujących pojazdami. Do głównych zadań Inspekcji Transportu Drogowego należy między innymi prowadzenie kontroli przestrzegania przepisów, prowadzenie postępowań administracyjnych oraz wydawanie decyzji w sprawach związanych między innymi licencji wspólnotowych czy formularzy jazdy, a wkrótce także pobieranie opłat za przejazdy autostradami.

Pamiętać trzeba, iż inspektorom transportu drogowego w trakcie prowadzonych kontroli przysługuje szereg uprawnień, obejmujących nie tylko wstęp do kontrolowanego pojazdu, czy też kontrola dokumentów kierowcy, pojazdu i przedsiębiorstwa, ale również kontroli zainstalowanych lub znajdujących się w pojeździe urządzeń pomiarowo-kontrolnych i tachografu czy wreszcie wstępu na teren podmiotu wykonującego przewóz drogowy, w tym do pomieszczeń lub lokali, gdzie prowadzi on działalność lub przechowuje dokumenty i inne nośniki informacji wymagane przepisami. Co jednak istotne, kontrolę przeprowadzić może wyłączenie umundurowany inspektor i to po uprzednim wylegitymowaniu się, na co kierowcy powinni zwracać szczególną uwagę.

W wyniku kontroli inspektor sporządza protokół, który może chociaż nie musi zostać podpisany przez kierowcę. Odmowę podpisania protokołu przez kontrolowanego kontrolujący odnotowuje w protokole kontroli i podaje jej przyczynę, a następnie wręcza kontrolowanemu kopię dokumentu, zachowując oryginał na potrzeby ewentualnego postępowania administracyjnego w sprawie cofnięcia uprawnień przewozowych przedsiębiorcy, określonych przepisami ustawy, postępowania karnego lub karno-skarbowego, w sprawach o wykroczenia, postępowań prowadzonych przez organy Państwowej Inspekcji Pracy lub przewidzianego w umowach międzynarodowych w stosunku do przedsiębiorców zagranicznych.

W przypadku stwierdzenia w trakcie kontroli uchybień i odnotowania tego faktu w protokole, inspekcja transportu drogowego wszczyna postępowanie administracyjne, o czym informuje podmiot kontrolowany w terminie mniej więcej tygodniowym od dnia przeprowadzenia kontroli. Zawiadomienie, zgodnie z zasadami postępowania administracyjnego, zawiera pouczenie o prawach i obowiązkach strony w jego toku.

Wyznaczony zostaje również siedmiodniowy termin na złożenie przez kontrolowany podmiot stosownych wyjaśnień w formie pisemnej. Z uprawnienia tego warto skorzystać, ponieważ sytuacje kontrolne nie zawsze są całkowicie jednoznaczne, a zajęcie stanowiska w sprawie przez kontrolowany podmiot może mieć wpływ na rozstrzygnięcie sprawy.

Postępowanie przed wojewódzką inspekcją transportu drogowego kończy wydanie decyzji. W przypadku uwzględnienia złożonych wyjaśnień postępowanie może zostać umorzone. Jednak jeśli strona nie skorzystała z prawa do złożenia wyjaśnień, lub okazały się one niesatysfakcjonujące dla organu, na kontrolowanego nałożona zostanie kara w formie decyzji administracyjnej. Decyzja wydawana jest na formularzu i zawiera wszystkie elementy, wymagane przez przepisy postępowania administracyjnego, w tym oznaczenie stron, treść rozstrzygnięcia, wskazanie podstaw prawnych oraz pouczenie o możliwości złożenia odwołania. 

Strona niezadowolona z rozstrzygnięcia wojewódzkiego inspektora transportu drogowego może złożyć w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji odwołanie do Głównego Inspektora Transportu Drogowego. Odwołanie nie musi mieć żadnej szczególnej formy, warto jednak pochylić się nad formułowaniem argumentacji merytorycznej.

Odwołanie, zgodnie z zasadami postępowania administracyjnego, składa się za pośrednictwem organu, który wydał rozstrzygnięcie. Pozwala to wojewódzkiemu inspektorowi, w ramach tak zwanej samokontroli, ponownie przyjrzeć się sprawie wraz z dodatkowymi argumentami strony. W przypadku nieznalezienia podstaw do uchylenia decyzji, wojewódzki inspektor przekazuje odwołanie do Głównego Inspektora wraz z aktami sprawy oraz odpowiedzią na odwołanie strony. 

Główny Inspektor Transportu Drogowego rozstrzyga sprawę merytorycznie co do istoty sprawy, jednak nie może nałożyć na stronę wyższej kary, niż ta nałożona przez inspektora wojewódzkiego. Rozstrzygnięcie Głównego Inspektora ma formę decyzji administracyjnej i może utrzymać w mocy zaskarżoną decyzję, uchylić ją i umorzyć postępowanie lub uchylić i zwrócić do ponownego rozpoznania wojewódzkiemu inspektorowi. Decyzja co do istoty sprawy (utrzymująca w mocy zaskarżoną decyzję lub umarzająca postępowanie) jest ostateczna i kończy postępowanie administracyjne.

Jednakże w przypadku wyczerpania drogi odwoławczej, stronie przysługuje skarga do właściwego wojewódzkiego sądu administracyjnego, a od niekorzystnego wyroku sądu, również do Naczelnego Sądu Administracyjnego. Skargę do wojewódzkiego sądu administracyjnego składa się w terminie 30 dni od dnia otrzymania decyzji Głównego Inspektora Transportu Drogowego. Od skargi takiej należy uiścić wpis sądowy w wysokości 4% od kwoty nałożonej w postępowaniu administracyjnym kary.

więcej informacji o naszej działalności www.sosnowskilegal.pl

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *