Wysokość maksymalna kar za niewłaściwy transport odpadów.

Zabezpieczenie zapłaty za usługi transportowe
7 lipca 2017
Nakładanie kar przez Inspekcję Transportu Drogowego – jak się odwołać?
12 maja 2018
Show all

Transportowanie odpadów obwarowane zostało wieloma przepisami prawa, co jest uzasadnione ze względu na płynące z tego tytułu zagrożenia dla zdrowia i życia ludzi oraz dla środowiska naturalnego. Jednym z podstawowych aktów prawnych dotyczących zasad transportowania jest ustawa o odpadach, konstytuująca podstawy wydania przez Ministra Środowiska rozporządzenia w sprawie szczegółowych wymagań dla transportu odpadów.

Skoro na przedsiębiorstwa transportowe nałożone tak wiele restrykcyjnych obowiązków, ustawodawca zadbać musiał również o ich należytą realizację. Konieczne stało się zatem obwarowanie naruszeń przepisów karami. Konsekwencje naruszenia przepisów dotyczących transportu odpadów zawarte zostały w ustawie o odpadach, ustawie o transporcie drogowym oraz ustawie o międzynarodowym przemieszczaniu odpadów. Rozpiętość ich wysokości za poszczególne naruszenia sięga nawet kilkuset tysięcy złotych, nie wyłączając kary aresztu.

W myśl ogólnej zasady, transport odpadów odbywa się zgodnie z wymaganiami w zakresie ochrony środowiska oraz bezpieczeństwa życia i zdrowia ludzi, w szczególności w sposób uwzględniający właściwości chemiczne i fizyczne odpadów, w tym stan skupienia, oraz zagrożenia, które mogą powodować odpady. Szczegółowy opis sposobu transportu zawarty został we wspomnianym na wstępie rozporządzeniu Ministra Środowiska, gdzie wskazano między innymi, iż transport odpadów odbywać się musi w sposób uniemożliwiający mieszanie poszczególnych rodzajów odpadów, w sposób uniemożliwiający rozprzestrzenianie się odpadów poza środki transportu, czy chociażby w sposób ograniczający do minimum oddziaływanie czynników atmosferycznych.

Za naruszenie powyższych zasad transportu ustawodawca przewidział karę grzywny lub aresztu. Taką samą zresztą, jak za naruszenie zasad magazynowania odpadów, a więc między innymi w przypadku, gdy posiadacz odpadów nie posiada tytułu prawnego do gruntu, na którym odpady są składowane lub też w przypadku, gdy przekroczona została ilość zgromadzonych odpadów w stosunku do wartości, określonych w zezwoleniu na magazynowanie. Ustawodawca wskazał także, iż każdy kto, wbrew obowiązkowi, transportuje odpady bez uzyskania zezwolenia na transport odpadów lub wpisu do rejestru podlega administracyjnej karze pieniężnej w wysokości nawet do dziesięciu tysięcy złotych. 

Odmiennego charakteru, ze względu na przesłanki zastosowania, pozostają kary przewidziane w ustawie o transporcie drogowym. Dotyczą one bowiem kwestii realizacji samej czynności transportu. Ustawodawca wskazał, iż naruszenie zasad transportu, wykazane w trakcie kontroli prowadzonej na przykład przez Inspekcję Transportu Drogowego, jest obwarowane karami od pięćdziesięciu do dwunastu tysięcy złotych za każde pojedyncze naruszenie, przy czym za naruszenia stwierdzone podczas jednej kontroli drogowej, nie może przekroczyć kwoty 12 000 złotych.

Mnogość naruszeń przepisów prowadzi zatem do naliczania kar w wysokości wielokrotności określonych stawek podstawowych, przy czym dla niektórych naruszeń ustawodawca przewidział kary maksymalne. I tak dla podmiotu zatrudniającego kierowców w średniej liczbie arytmetycznej do 10 w okresie 6 miesięcy przed dniem rozpoczęcia kontroli suma nałożonych kar nie może przekroczyć piętnastu tysięcy złotych.

Jednocześnie jednak, w przypadku podmiotu zatrudniającego kierowców w średniej liczbie arytmetycznej większej niż 250 w okresie 6 miesięcy przed dniem rozpoczęcia kontroli, suma kar za poszczególne naruszenia może sięgnąć nawet trzydziestu tysięcy złotych. Dodatkowe naruszenia, wraz z wysokością kar, wskazane zostały w załączniku do ustawy.

Kolejny rodzaj kar to kary nakładane przez Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska na wysyłającego i odbiorcę odpadów na podstawie ustawy o międzynarodowym transporcie odpadów, głównie za brak zezwolenia na ich transport oraz gromadzenie.

Ze względu na szczególną ochronę środowiska naturalnego, zapisaną nawet w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, kary nakładane w drodze decyzji przez Inspektora są naprawdę duże i mają za zadanie prewencyjnie zapobiegać transportowi odpadów bez właściwych zezwoleń. I tak za wysyłanie odpadów bez dokonania zgłoszenia, Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska, w drodze decyzji, nakłada karę pieniężną w wysokości od pięćdziesięciu do trzystu tysięcy złotych. Z kolei za nielegalne sprowadzenie odpadów na ich odbiorcę może zostać nałożona kara sięgająca nawet stu pięćdziesięciu tysięcy złotych.

Akt przewiduje również szereg kar za naruszenia o innym charakterze, jak chociażby wielokrotne wykorzystywanie tego samego listu przewozowego, dlatego nie sposób wymienić ich wszystkich, ograniczając się jedynie do zagadnienia maksymalnej wysokości kar.

SosnowskiLegal – kompleksowa obsługa firm transportowych. Masz problemy związane z transportem odpadów – zapraszamy do kontaktu

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *