Zabezpieczenie zapłaty za usługi transportowe

Wysokość maksymalna kar za niewłaściwy transport odpadów.
7 marca 2018
Show all

Prowadząc własny biznes zawsze istnieje ryzyko, że trafi się na nieuczciwego kontrahenta, który nie będzie terminowo dokonywał płatności za zrealizowane usługi, a poziom tego ryzyka wcale nie jest uzależniony od rodzaju prowadzonej działalności, ono istnieje zawsze. Jeśli jednakże znajdzie się kilka takich osób, wówczas może to zagrozić przyszłości prowadzonej firmy, dlatego podjąć należy zdecydowane kroki by odzyskać należne świadczenie, w końcu nikt nie pracuje po to by nie zarabiać na tym.

Tak samo jak na drodze, tak również i w biznesie stosować należy zasadę ograniczonego zaufania, dlatego o dowody, które mogą ułatwić ewentualną egzekucję przeciwko dłużnikowi, zadbać należy już od początku i w trakcie współpracy z danym kontrahentem, a nie dopiero w momencie, gdy pojawią się problemy z płatnościami faktur.

W przypadku usług transportowych dowodami mogą zatem być np. zawarte umowy, Międzynarodowe Listy Przewozowe CMR, zlecenie transportu czy wystawione za usługi faktury, mając więc takie dokumenty można skutecznie dochodzić swoich praw w sądzie.

Jak jednak powszechnie wiadomo, sprawy sądowe trwają długo, a czasem nawet bardzo długo, może się więc okazać, że zanim będziemy mieli faktyczną możliwość wszczęcia egzekucji na majątku dłużnika, tego majątku już nie będzie, dlatego w toku postępowania sądowego można żądać udzielenia przez sąd zabezpieczenia.

Udzielenia zabezpieczenia może żądać każda strona lub uczestnik postępowania, jeżeli uprawdopodobni roszczenie oraz interes prawny w udzieleniu zabezpieczenia. Interes prawny w udzieleniu zabezpieczenia istnieje natomiast wtedy, gdy brak zabezpieczenia uniemożliwi lub poważnie utrudni wykonanie zapadłego w sprawie orzeczenia lub w inny sposób uniemożliwi lub poważnie utrudni osiągnięcie celu postępowania w sprawie.

Zwykle o udzielenie zabezpieczenia wnosi się w toku trwania sprawy, czyli np. wraz z pozwem, pamiętać jednakże należy, że sąd może udzielić zabezpieczenia również przed wszczęciem postępowania, w takim jednak przypadku udzielając zabezpieczenia sąd wyznacza termin, w którym pismo wszczynające postępowanie powinno być wniesione pod rygorem upadku zabezpieczenia.

Termin ten nie może przekraczać dwóch tygodni. Czyli wnosząc o zabezpieczenie przed złożeniem pozwu, sąd zobowiąże wierzyciela do złożenia w określonym tygodni pozwu przeciwko dłużnikowi, jeżeli zaś wierzyciel tego nie zrobi, wówczas zabezpieczenie upadnie.

Zabezpieczenie roszczeń pieniężnych następuje np. przez zajęcie ruchomości, wynagrodzenia za pracę, wierzytelności z rachunku bankowego albo innej wierzytelności lub innego prawa majątkowego, obciążenie nieruchomości obowiązanego hipoteką przymusową, ustanowienie zakazu zbywania lub obciążania nieruchomości, która nie ma urządzonej księgi wieczystej lub której księga wieczysta zaginęła lub uległa zniszczeniu, czy ustanowienie zarządu przymusowego nad przedsiębiorstwem lub gospodarstwem rolnym obowiązanego albo zakładem wchodzącym w skład przedsiębiorstwa lub jego częścią albo częścią gospodarstwa rolnego obowiązanego.

Pamiętać także należy, że przed wszczęciem postępowania sądowego warto zadbać również o dodatkowe dokumenty, które potwierdzą istnienie długu i które przyspieszą oraz ułatwią postępowanie sądowe, gdyż np. przedkładając same faktury w sądzie dłużnik może je zacząć kwestionować. Przed wniesieniem pozwu warto zatem zwrócić się do dłużnika o pisemne uznanie długu, taki zabieg wyeliminuje bowiem na etapie postępowania sądowego ryzyko, że dłużnik skutecznie zakwestionuje istniejący dług.

Dobrym rozwiązaniem jest również uzyskanie od dłużnika, w formie aktu notarialnego, oświadczenia o poddaniu się egzekucji i obowiązkowi zapłaty sumy pieniężnej, gdyż oświadczenie w tej formie jest z mocy prawa tytułem egzekucyjnym, a więc po zaopatrzeniu takiego tytułu egzekucyjnego w klauzulę wykonalności, staje się on tytułem wykonawczym, czyli dokumentem na podstawie którego można prowadzić egzekucję.

W takim więc przypadku nie jest konieczne inicjowanie i prowadzenie całego postępowania sądowego by uzyskać wyrok, który również jest tytułem egzekucyjnym, lecz wystarczy, gdy na posiadany akt notarialny zostania nadana klauzula wykonalności, gdyż wówczas możliwe będzie prowadzenie egzekucji. Podobnie sytuacja będzie wyglądać, gdy dłużnik wcześniej podpisał weksel in blanco, gdyż wtedy sąd może wydać nakaz zapłaty, a nakaz zapłaty wydany na podstawie weksla, warrantu, rewersu lub czeku staje się natychmiast wykonalny po upływie terminu do zaspokojenia roszczenia.

Sosnowskilegal.pl oferuje kompleksową obsługę firm transportowych na terenie całego kraju. Prowadzimy skuteczne postępowania windykacyjne

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *