Kacelaria adwokacka Sosnowskilegal - obsługa prawna firm transportowych

Kancelaria adwokacka Sosnowskilegal specjalizuje się w obsłudze przedsiębiorstw związanych z transportem drogowym w zakresie szeroko rozumianego prawa transportowego.Oferta Kancelarii skierowana jest do podmiotów, którym zależy na profesjonalnej oraz rzetelnej obsłudze prawnej w zakresie wykonywania transportu drogowego.

Kancelaria oferuje kompleksową obsługę prawną podmiotów branży przewozów towarowych i osobowych oraz spedycyjnych. Posiadamy doświadczenie w pomocy prawnej przy czynnościach organizowania przewozu oraz przystępowania do postępowań przetargowych na podstawie ustawy o zamówieniach publicznych. Dokonujemy szczegółowej oceny ryzyka kontraktowego dotyczącego oferowanych naszym klientom umów oraz proponujemy szeroką gamę rozwiązań prawnych mających na celu minimalizację tego ryzyka.

Zajmujemy się również sporządzaniem umów zleceń transportowych, umów spedycyjnych, umów przewozu, reprezentujemy przedsiębiorcę w sprawach związanych z Konwencją CMR, ADR, AETR, czy INCOTERMS 2010. Świadczona pomoc prawna obejmuje nadto swym zakresem reprezentację przedsiębiorcy z branży transportowo – spedycyjnej o zasięgu krajowym i międzynarodowym we wszelkich postępowaniach kontrolnych, w tym przed ITD, w postępowaniach sądowych i administracyjnych oraz przed organami administracji publicznej.Kancelaria specjalizuje się w obsłudze prawnej firm transportowych w sprawach cywilnych oraz karnych związanych z wypadkami samochodowymi, reprezentację kierowców za jazdę po alkoholu oraz pod wpływem narkotyków

Pomoc prawna w sporach z kontrahentami i służbami z zagranicy


 • odzyskiwanie należności od zagranicznych firm
 • rozstrzyganie należytego wykonania usługi
 • spory mandatowe z policją i organami kontroli

Obsługa prawna w sporach krajowych o wykonanie usługi transportowej


 • spory o należyte wykonanie usługi
 • windykacja sądowa należności
 • dochodzenie odszkodowań

Pomoc prawna w sporach ze służbami GITD, PiP i urzędami


 • nieuiszczenie opłat drogowych w systemie ViaToll
 • kary nakładane przez ITD, PIP
 • postępowania w sprawie wydania lub cofnięcia licencji i pozwoleń

Obsługa prawna w sporach z ubezpieczycielami


 • pomoc w egzekwowaniu właściwej wypłaty odszkodowania w kraju i za granicą
 • spory w zakresie likwidacji szkód transportowych

ZAKRES DORADZTWA

home_software_list_icon_1

Stała obsługa prawna

W ramach stałej obsługi prawnej doradzamy Klientom we wszelkich aspektach ich działalności. Przygotowujemy i negocjujemy umowy dotyczące przewozów krajowych oraz międzynarodowych (CMR), umowy spedycyjne, umowy dotyczące przeładunku, składu, przechowania towarów, a także umowy dotyczące środków transportowych. Przygotowujemy dla naszych Klientów rozwiązania minimalizujące ich ryzyka i limitujące ich odpowiedzialność.
home_software_list_icon_3

Reprezentacja przed sądami powszechnymi i administracyjnymi

Wspieramy naszych Klientów przy prowadzeniu sporów, czy to z kontrahentami, czy organami administracji publicznej. W ramach tej usługi przejmujemy pełne zastępstwo Klienta przed sądami.

home_software_list_icon_2

Obsługa zamówień publicznych

Doradzamy naszym Klientom, którzy są obowiązani do stosowania ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Pomagamy im przygotować dokumentację przetargową i przeprowadzić całe postępowanie. Wspieramy również naszych Klientów, którzy występują w charakterze Wykonawców. Doradzamy im w zakresie składania ofert, reprezentujemy ich na etapie odwoławczym.
home_software_list_icon_6

Wybór optymalnej formy prawnej

Doradzamy Klientom w jakiej formie prowadzić działalność gospodarczą, by jak najdalej zlimitować ich ewentualna odpowiedzialność.

KANCELARIA ADWOKACKA SOSNOWSKILEGAL

Udziela porad w zakresie udzielania zezwoleń (licencji) wspólnotowych oraz związanych z tym przepisów prawa. Na poziomie krajowym jest to ustawa o przewozie drogowym towarów (WWG), rozporządzenie w sprawie przewozu drogowego towarów oraz decyzja w sprawie przewozu drogowego towarów, a na poziomie międzynarodowym rozporządzenia (WE) 1071/2009, 1072/2009 i 1073/2009. Zakres świadczonej przez nas pomocy prawnej nie zamyka się oczywiście na transporcie krajowym – doradzamy także w zakresie transportu i spedycji europejskiej, regulowanej przede wszystkim przepisami Konwencji o umowie międzynarodowego przewozu drogowego towarów (CMR).
W zakresie naszego szczególnego zainteresowania leżą kwestie związane z odpowiedzialnością podmiotów zaangażowanych w odbywany transport, jak i przesłanki zmierzające do uchylenia się od jej poniesienia. Konwencja CMR wprowadza bowiem szereg specyficznych i nieznanych polskiemu porządkowi prawnemu regulacji, których brak przestrzegania na wstępnym etapie sprawy często uniemożliwia przeciwnikom procesowym skuteczne dochodzenie roszczeń lub obronę przed nimi w przyszłości. Kancelaria posiada również doświadczenie w obsłudze międzynarodowego transportu lotniczego, morskiego, kolejowego, jak i drogowego.